Alliance-Optikk-Hillevag-Produktkategori-Barnebriller

Vi har komplette barnebriller fra kr. 1.200,-

Kom innom oss, så hjelper vi dere med barnebriller

Formålet med stønadsordningen er å hindre at barn utvikler amblyopi. Mellom 1-3% av alle barn har amblyopi, eller en risiko for å utvikle dette, og omtrent to tredjedeler av disse har også anisometropi, enten alene eller i kombinasjon med strabisme. Briller til denne gruppen er å anse som et ledd i behandling av amblyopi.

Stønadsordningen «Briller til barn/ungdom under 18 år» opphørte 29.02.20, og ble erstattet av stønadsordningen «Briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi».

Statistikk fra forrige stønadsordning viser at langt flere enn 1-3% av alle barn har mottatt stønad til briller. Den nye stønadsordningen presiserer tydelig at formålet er briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi. Det er forventet at langt færre barn vil få stønad til briller enn tidligere.

Dårlig økonomi gir ikke grunnlag for å søke om stønad til behandlingsbriller. Dersom dårlig økonomi er årsaken til at det søkes dekning til utgifter til briller, må søker ta kontakt med lokalt NAV-kontor.

NAV har en annen stønadsordning hvor det kan gis stønad til briller/kontaktlinser. I tilfeller hvor barnet ikke oppfyller vilkårene for stønad til behandlingsbriller, ber vi derfor om at begrunner (optiker eller øyelege) vurderer om det foreligger stønadsrett til briller/kontaktlinser etter reglene for særskilte hjelpemiddelgrupper. Viser til vedlegg 7 til folketrygdloven § 10-7 a.

I den nye stønadsordningen er kriteriene som utløser stønad endret på̊ bakgrunn av ny og bedre kunnskap om hvilke tilstander som gir økt risiko for amblyopi. Det skilles mellom ordinære og særskilte vilkår, og det skal søkes på enten ordinære eller særskilte vilkår. Alle søknader på̊ særskilte vilkår krever optikerkompetanse og blir vurdert av optikere ved NAV Hjelpemiddelsentral.

«Amblyopi er en dysfunksjon i synssansen, som skyldes manglende eller unormale stimuli av sentrale retina under den kritiske/sensitive periode i barneårene, og manifesterer seg først og fremst som ensidig nedsatt visus.» (Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi) 

Amblyopi er, enklere forklart, synsnedsettelse på det ene øyet, uten påviselig sykdom i selve øyet. Ordet har gresk opprinnelse og betyr «dovent øye».

Briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi  

Viktig melding (20.03.2020):

For å begrense faren for koronasmitte ved synsundersøkelser, vil NAV i denne perioden ikke kreve at diagnostiske øyedråper blir benyttet i synsundersøkelsen. Vurderingen av nødvendigheten for slik diagnostikk er en helsefaglig vurdering som den enkelte øyelege og optiker må gjøre i det enkelte tilfelle.

For å få støtte til briller etter denne ordningen må du ha behov for brillen som et nødvendig ledd i behandling eller forebygging av amblyopi. Det er to faste satser for brillene. Stønadssatsen fremgår av oversikten over satser på nav.no. Du står fritt til å kjøpe en dyrere brille enn summen du får utbetalt, dersom du ønsker det. Du betaler da mellomlegget av egne midler. 

I noen tilfeller er det mulig å søke om et høyere beløp enn satsene. Din optiker eller øyelege vil hjelpe deg med søknaden slik at du får riktig beløp utbetalt. Det må da fylles ut et pristilbud på søknaden.

Det er ikke noe krav om at brillene er bestilt eller betalt før søknaden sendes inn. Du trenger ikke å forskuttere hverken for de to satsene eller for det individuelle beløpet. Du kan betale for brillene når du har fått pengene på konto.

Stønadssatsene er i utgangspunktet inndelt etter brillestyrke:

  • Sats 1: Styrker ≤ 3,75 Dioptrier (D)
  • Sats 2: Styrker ≥ 4 – ≤ 6 D
  • Individuell beløp: Styrker ≥ 6,25 D, eller sylinderstyrke lik eller over -4,0 D, eller flerstyrkeglass

Regelverket er inndelt etter ordinære vilkår og særskilte vilkår. De ordinære vilkår gjelder for personer under 10 år. Ett eller flere av kriteriene nedenfor må da være oppfylt:

  • Astigmatisme: ≥ 1,50 D
  • Bilateral hypermetropi: ≥ 4,00 D
  • Anisometropi: ≥ 1,00 D
  • Manifest strabisme

I spesielle tilfeller kan du søke om stønad til behandlingsbriller etter særskilte vilkår, uavhengig av alder. Øyelege eller autorisert optiker med rekvireringsrett for medisinske øyendråper må begrunne og dokumentere hvorfor behandling av amblyopi er nødvendig, og beskrive hva slags amblyogene risikofaktorer som foreligger. 

For de fleste vil helt vanlige briller dekke behandlingsbehovet. Du kan få innvilget nye briller dersom synet ditt endrer seg eller hvis brillen blir ødelagt eller mistet. Forutsetningen er at brillen fortsatt er et ledd i behandling og eller forebygging av amblyopi.