Alliance-Optikk-Hillevag-Synstest-forebygging-Behandling-av-amblyopi

Retningslinjer for briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi

(Amblyopi er en tilstand med synssvakhet i ett øye uten at det foreligger noen sykdom i øyet.)

Fra 1. mars 2020 blir det innført faste satser på behandlingsbriller til barn og unge. Samtidig blir det i spesielle tilfeller mulig å få dekket utgifter utover satsene.

For denne ordningen er det en forutsetning for stønad at det foreligger et nødvendig behov for behandling og/eller forebygging av amblyopi.

Det er som hovedregel forventet at behandling og/eller forebygging av amblyopi er avsluttet før medlemmet fyller 10 år. Medlemmer som er over 10 år kan søke på særskilt grunnlag, dette omtales i eget punkt nedenfor.

Søknader skal begrunnes av øyelege eller autorisert optiker med rekvireringsrett for medisinske øyedråper. Begrunner må selv utføre undersøkelsene og bekrefte at disse er gjennomført i henhold til faglige retningslinjer og krav.

Det skal som hovedregel gis stønad til briller. Dersom det foreligger en medisinsk årsak til at et medlem ikke kan bruke briller, kan det unntaksvis gis stønad til kontaktlinser. Stønad til behandlingsbriller gis i form av faste stønadssatser eller et individuelt fastsatt beløp, og stønad til kontaktlinser gis til rimeligste hensiktsmessige individuelle løsning.

Kriterier og krav til undersøkelse og dokumentasjon

Ordinære vilkår

Stønadsrett etter ordinære vilkår er gjeldende for medlemmer under 10 år. Det må dokumenteres at det foreligger et nødvendig behov for briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi.

Ett eller flere av kriteriene nedenfor må være oppfylt for at det skal foreligge stønadsrett. Det kan ikke gis stønad til anskaffelse av behandlingsbriller med en lavere styrke enn det som fremgår av kriteriene. Bokstaven D står for dioptrier.

Kriterier:
Astigmatisme(skjeve hornhinner):≥1,50 D
Bilateral hypermetropi(Langsynthet):≥ 4,00 D
Anisometropi(Forskjell mellom øynene):≥ 1,00 D
Manifest strabisme(Skjeling)

Særskilte vilkår

I spesielle tilfeller kan medlemmer søke om stønad til anskaffelse av behandlingsbriller på særskilt grunnlag, uavhengig av alder. Øyelege eller autorisert optiker med rekvireringsrett for medisinske øyendråper må begrunne og dokumentere hvorfor behandling av amblyopi er nødvendig.

Stønadstyper

Når vilkår for stønad er oppfylt gis det stønad til behandlingsbriller etter gitte kriterier for faste stønadssatser (Sats 1 og 2) eller et individuelt beløp. Stønaden utbetales direkte til medlemmet. Utbetalinger til medlemmer under 18 år sendes til verges kontonummer (Konto for utbetaling av barnetrygd).

Behandlingsbriller sats 1 og 2

I beregningen av størrelsen på satsene er det lagt til grunn at behandlinger på glassene i form av antirefleks og herding, brilletilpasning og innfatning inngår i satsen. Behandlinger på brilleglassene som for eksempel antidugg, farge, fargeskiftende glass, antistatiske glass og ekstra uv-beskyttelse er ikke inkludert i beregningen fordi dette ikke kan anses å være nødvendig for behandling.

Stønadsmottakere står fritt til å velge optikerbutikk og kan for egen regning velge en dyrere brille enn fastsatt sats.

Utbetaling av stønadssats 1 eller 2 utføres på grunnlag av vedtak om stønad.

Det skal ikke sendes faktura eller kvittering.

Kriterier behandlingsbrille, Sats 1:
Enstyrkebriller med styrker≤ 3,75 D.
Kriterier behandlingsbrille, Sats 2:
Enstyrkebriller med styrker≥ 4,00 D ≤ 6,00 D.

Behandlingsbrille individuelt løp

Det kan søkes om fastsettelse av individuelt beløp etter gitte kriterier. Ved fastsettelse av individuelt beløp skal rimeligste hensiktsmessige behandlingsbrille legges til grunn.

Det kan gis stønad til glass med antirefleks, herding og brilletilpasning. Stønadssatsen for innfatning fremgår av oversikten over satser på nav.no.

Det gis ikke stønad til behandlinger på brilleglassene som for eksempel antidugg, farge, fargeskiftende glass, antistatiske glass og ekstra uv-beskyttelse fordi dette ikke anses for å være nødvendig for behandling.

Når det søkes om individuell fastsettelse av stønadsbeløp, må pristilbudet i søknadsskjemaet utfylles.

Utbetaling av stønadssats utføres på grunnlag av pristilbud. Det skal ikke sendes faktura eller kvittering.

Kriterier behandlingsbrille, individuelt beløp:
Glass med høye styrkerVed behov for styrker ≥ 6,25 D kan det søkes om individuelt beløp.
Glass med høy cylinderstyrkeVed astigmatisme fra og med ≥ -4,00 D kan det søkes om individuelt beløp.
Flerstyrkebriller (progressive og bifokale briller)Ved behov for lesefelt i behandlingsbrillen når det foreligger addisjon på +0,75 D eller høyere, kan det søkes om individuelt beløp. Det kan ikke gis stønad til rene lesebriller eller databriller.

Kontaktlinser

Dersom det foreligger en medisinsk årsak til at et medlem ikke kan bruke briller, kan det unntaksvis gis stønad til kontaktlinser istedenfor. Dette vil i hovedsak gjelde ved nystagmus eller ved særlig store brytningsfeil, hvor det er optiske og/eller medisinske grunner til å velge kontaktlinser i stedet for briller.

Kriterier vedrørende brytningsfeil:
Brytningsfeil≥ 6,00 D
Anisometropi(Forskjell mellom øynene)≥ 3,00 D

Det kan gis stønad til både behandlingsbriller og kontaktlinser når det av medisinske årsaker er nødvendig å kunne veksle mellom disse eller benytte dem samtidig.

Etter en individuell vurdering kan det gis stønad til dekning av utgifter til rimeligste hensiktsmessige kontaktlinser for inntil 6 måneder om gangen.

Det kan ikke gis stønad til kontaktlinser til sport og fritidsaktiviteter.

Utbetaling av stønadsbeløpet utføres på grunnlag av kvittering.

Når det søkes om refusjon må kvittering vedlegges søknaden. Av Folketrygdloven paragraf 22-13, fremgår det at krav om refusjon foreldes etter seks måneder. Kvitteringer som er eldre enn seks måneder når NAV mottar søknaden, er foreldet.

Gjenanskaffelse

Det er en forutsetning for stønad til gjenanskaffelse at behandlingsbriller/kontaktlinser fortsatt er nødvendig til behandling og/eller forebygging av amblyopi. Det stilles samme krav til kriterier og dokumentasjon ved søknader om gjenanskaffelse, som for førstegangssøknader. Medlemmer som har fylt 10 år må søke på særskilt grunnlag.

Medisinske/fysiologiske årsaker

Det kan søkes om stønad til gjenanskaffelse av behandlingsbriller/kontaktlinser ved endring i målbar styrke over ± 0,50 D. Den nye styrken må være foreskrevet i brillen/kontaktlinsen. Når briller på grunn av vekst er blitt for små kan det også søkes om stønad til gjenanskaffelse.

Tapt brille

Det kan også søkes om stønad til gjenanskaffelse av behandlingsbriller når disse er mistet. Det gis ikke stønad til gjenanskaffelse av kontaktlinser som er ødelagte eller mistet.

Reparasjon

Behandlingsbriller skal repareres når utgifter til reparasjon er lavere enn aktuell sats, og utgiftene dekkes da opptil størrelsen på den aktuelle satsen. Behandlingsbrille med individuelt beløp skal repareres når prisen for gjenanskaffelse er høyere enn utgifter til reparasjon. Utgifter til reparasjoner under 200,-, dekkes ikke.

Dersom utgiften til reparasjon er høyere enn aktuell sats, dekkes ny brille.

Utbetaling av stønadsbeløpet ved reparasjon utføres på grunnlag av kvittering. Av Folketrygdloven paragraf 22-13, fremgår det at krav om refusjon foreldes etter seks måneder. Kvitteringer som er eldre enn seks måneder når NAV mottar søknaden, er foreldet.

Øvrig

Utgifter til synsundersøkelse, kontaktlinsetilpasning, opplæring i bruk av kontaktlinser og kontaktlinsekontroller dekkes ikke. Fakturagebyr og utgifter til frakt, herunder porto til rekommanderte sendinger dekkes heller ikke.

Det gis ikke stønad til reservebriller, solbriller, sportsbriller, svømmebriller, lesebriller, databriller, nattlinser, etui eller rensevæske.